33: Inhibition of Homogentisate Solanesyltransferase