27: Inhibition of Hydroxyphenyl Pyruvate Dioxygenase